ค้นหา

รายงานผู้วิจัยที่มีผลงานวิจัยมากที่สุด
ลำดับ งานวิจัย ผลงานวิจัย
1 นันทวรรณ วิจิตรวาทการ 129
2 ชำนาญ ฉัตรแก้ว 110
3 วิวัฒน์ เสือสะอาด 104
4 อาซีซัน แกสมาน 101
5 นุชรีย์ ศิริ 98
6 บุญเติม แสงดิษฐ 94
7 บุญสม เมฆสองศรี 91
8 วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง 83
9 วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 81
10 เจริญ นาคะสรรค์ 79
11 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 76
12 กรกนก อิงคนินันท์ 76
13 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 75
14 สมศิริ แสงโชติ 74
15 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 73
16 โกศล เจริญสม 71
17 สายชล เกตุษา 69
18 ประสิทธิ์ ใจศิล 69
19 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 69
20 บรรจบ ศรีภา 67
21 เจษฎา อิสเหาะ 67
22 อรัญญา มโนสร้อย 67
23 ประพาส วีระแพทย์ 66
24 จุฬี ทิพยรักษ์ 65
25 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 65
26 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 65
27 มงคล ต๊ะอุ่น 64
28 อนันต์ พลธานี 63
29 สว่าง วังบุญคง 63
30 สมชัย ลิ่มอรุณ 62
31 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 62
32 บังอร ศรีพานิชกุลชัย 62
33 ลักษณา ลือประเสริฐ 62
34 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 61
35 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 61
36 อภิพรรณ พุกภักดี 60
37 ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ 59
38 นันทกร บุญเกิด 59
39 สายัณห์ สดุดี 59
40 ยง ภู่วรวรรณ 59
41 ศิริพร โอโกโนกิ 58
42 วิทยา ตรีโลเกศ 58
43 วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 58
44 วิชัย หฤทัยธนาสันติ 57
45 ชาญ ถิรพร 57
46 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 57
47 โอชา ประจวบเหมาะ 56
48 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 56
49 กิตติเทพ เฟื่องขจร 56
50 จีรเดช มโนสร้อย 56
51 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 55
52 เอมอร อังสุรัตน์ 55
53 โสภณ สินธุประมา 54
54 ยุพา หาญบุญทรง 54
55 อรุณพร อิฐรัตน์ 54
56 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 54
57 มงคล แซ่หลิม 53
58 ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์ 53
59 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 53
60 สดใส ช่างสลัก 53
61 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 53
62 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 52
63 ทวี ตันฆศิริ 52
64 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 52
65 พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 52
66 สายสุนีย์ เหลียวเรืองรัตน์ 50
67 ลักขณา บำรุงศรี 50
68 ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ 50
69 ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา 50
70 สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ 50
71 พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 49
72 สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์ 49
73 สุเมตต์ ปุจฉาการ 49
74 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 49
75 วันเพ็ญ ชัยคำภา 49
76 สนั่น จอกลอย 49
77 มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 49
78 ไพฑูรย์ พิมดี 49
79 นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ 48
80 กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม 48
81 จรัญ บุญกาญจน์ 48
82 กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ 48
83 วัฒนา วัฒนกุล 48
84 อนันต์ วัฒนธัญกรรม 48
85 ผุสตี ปริยานนท์ 48
86 สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร 48
87 ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ 48
88 วันชัย มาลีวงษ์ 48
89 สุมาลัย ศรีกำไลทอง 48
90 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 48
91 ยุวดี พีรพรพิศาล 47
92 วัชนี หัตถพนม 47
93 กล้าณรงค์ ศรีรอต 47
94 สำราญ ศรีชมพร 47
95 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ 47
96 จุฬารัตน์ วัฒนะ 47
97 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 46
98 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 46
99 ประดิษฐ์ ครุวัณณา 46
100 จิระเดช แจ่มสว่าง 46สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th