ค้นหา

รายงานผู้วิจัยที่มีผลงานวิจัยมากที่สุด
ลำดับ งานวิจัย ผลงานวิจัย
1 นันทวรรณ วิจิตรวาทการ 129
2 ชำนาญ ฉัตรแก้ว 110
3 วิวัฒน์ เสือสะอาด 104
4 อาซีซัน แกสมาน 101
5 นุชรีย์ ศิริ 97
6 บุญเติม แสงดิษฐ 94
7 บุญสม เมฆสองศรี 91
8 วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง 83
9 เจริญ นาคะสรรค์ 79
10 วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 76
11 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 76
12 กรกนก อิงคนินันท์ 75
13 สมศิริ แสงโชติ 74
14 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 73
15 โกศล เจริญสม 71
16 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 71
17 สายชล เกตุษา 69
18 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 69
19 ประสิทธิ์ ใจศิล 67
20 เจษฎา อิสเหาะ 67
21 อรัญญา มโนสร้อย 67
22 ประพาส วีระแพทย์ 66
23 จุฬี ทิพยรักษ์ 65
24 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 65
25 บรรจบ ศรีภา 65
26 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 65
27 มงคล ต๊ะอุ่น 63
28 สว่าง วังบุญคง 63
29 สมชัย ลิ่มอรุณ 62
30 อนันต์ พลธานี 62
31 ลักษณา ลือประเสริฐ 62
32 บังอร ศรีพานิชกุลชัย 61
33 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 61
34 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 61
35 อภิพรรณ พุกภักดี 60
36 นันทกร บุญเกิด 59
37 ศิริพร โอโกโนกิ 58
38 วิทยา ตรีโลเกศ 58
39 วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 58
40 สายัณห์ สดุดี 57
41 ยง ภู่วรวรรณ 57
42 ชาญ ถิรพร 57
43 วิชัย หฤทัยธนาสันติ 57
44 จีรเดช มโนสร้อย 56
45 กิตติเทพ เฟื่องขจร 56
46 โอชา ประจวบเหมาะ 56
47 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 56
48 เอมอร อังสุรัตน์ 55
49 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 55
50 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 55
51 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 54
52 โสภณ สินธุประมา 54
53 อรุณพร อิฐรัตน์ 54
54 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 53
55 มงคล แซ่หลิม 53
56 ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ 53
57 ยุพา หาญบุญทรง 53
58 สดใส ช่างสลัก 53
59 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 53
60 ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์ 53
61 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 52
62 ทวี ตันฆศิริ 52
63 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 52
64 สายสุนีย์ เหลียวเรืองรัตน์ 50
65 ลักขณา บำรุงศรี 50
66 ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ 50
67 สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ 50
68 ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา 50
69 พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 49
70 สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์ 49
71 สุเมตต์ ปุจฉาการ 49
72 ไพฑูรย์ พิมดี 49
73 นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ 48
74 อนันต์ วัฒนธัญกรรม 48
75 สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร 48
76 กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ 48
77 จรัญ บุญกาญจน์ 48
78 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 48
79 วันชัย มาลีวงษ์ 48
80 สุมาลัย ศรีกำไลทอง 48
81 กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม 48
82 วัฒนา วัฒนกุล 47
83 ผุสตี ปริยานนท์ 47
84 สนั่น จอกลอย 47
85 สำราญ ศรีชมพร 47
86 กล้าณรงค์ ศรีรอต 47
87 ยุวดี พีรพรพิศาล 47
88 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 47
89 วัชนี หัตถพนม 47
90 พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 47
91 จุฬารัตน์ วัฒนะ 47
92 มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 47
93 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 46
94 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 46
95 ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ 46
96 เวชสิทธิ์ โทบุราณ 46
97 หนึ่ง เตียอำรุง 46
98 สุคันธรส ธาดากิตติสาร 46
99 จิระเดช แจ่มสว่าง 46
100 ประดิษฐ์ ครุวัณณา 46สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th