ค้นหา

รายงานผู้วิจัยที่มีผลงานวิจัยมากที่สุด
ลำดับ งานวิจัย ผลงานวิจัย
1 นันทวรรณ วิจิตรวาทการ 129
2 ชำนาญ ฉัตรแก้ว 110
3 วิวัฒน์ เสือสะอาด 104
4 อาซีซัน แกสมาน 101
5 นุชรีย์ ศิริ 98
6 บุญเติม แสงดิษฐ 94
7 บุญสม เมฆสองศรี 91
8 วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง 83
9 วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 81
10 เจริญ นาคะสรรค์ 79
11 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 76
12 กรกนก อิงคนินันท์ 76
13 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 75
14 สมศิริ แสงโชติ 74
15 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 73
16 โกศล เจริญสม 71
17 สายชล เกตุษา 69
18 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 69
19 ประสิทธิ์ ใจศิล 68
20 เจษฎา อิสเหาะ 67
21 อรัญญา มโนสร้อย 67
22 ประพาส วีระแพทย์ 66
23 จุฬี ทิพยรักษ์ 65
24 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 65
25 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 65
26 บรรจบ ศรีภา 65
27 อนันต์ พลธานี 63
28 มงคล ต๊ะอุ่น 63
29 สว่าง วังบุญคง 63
30 สมชัย ลิ่มอรุณ 62
31 บังอร ศรีพานิชกุลชัย 62
32 ลักษณา ลือประเสริฐ 62
33 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 61
34 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 61
35 อภิพรรณ พุกภักดี 60
36 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 60
37 สายัณห์ สดุดี 59
38 นันทกร บุญเกิด 59
39 ยง ภู่วรวรรณ 59
40 ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ 59
41 วิทยา ตรีโลเกศ 58
42 ศิริพร โอโกโนกิ 58
43 วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 58
44 ชาญ ถิรพร 57
45 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 57
46 วิชัย หฤทัยธนาสันติ 57
47 จีรเดช มโนสร้อย 56
48 กิตติเทพ เฟื่องขจร 56
49 โอชา ประจวบเหมาะ 56
50 เอมอร อังสุรัตน์ 55
51 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 55
52 อรุณพร อิฐรัตน์ 54
53 โสภณ สินธุประมา 54
54 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 54
55 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 53
56 ยุพา หาญบุญทรง 53
57 มงคล แซ่หลิม 53
58 ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์ 53
59 สดใส ช่างสลัก 53
60 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 53
61 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 52
62 ทวี ตันฆศิริ 52
63 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 52
64 พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 50
65 สายสุนีย์ เหลียวเรืองรัตน์ 50
66 ลักขณา บำรุงศรี 50
67 ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ 50
68 ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา 50
69 สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ 50
70 พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 49
71 สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์ 49
72 สุเมตต์ ปุจฉาการ 49
73 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 49
74 ไพฑูรย์ พิมดี 49
75 นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ 48
76 อนันต์ วัฒนธัญกรรม 48
77 กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ 48
78 วัฒนา วัฒนกุล 48
79 สนั่น จอกลอย 48
80 สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร 48
81 จรัญ บุญกาญจน์ 48
82 ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ 48
83 วันชัย มาลีวงษ์ 48
84 สุมาลัย ศรีกำไลทอง 48
85 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 48
86 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 48
87 กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม 48
88 สำราญ ศรีชมพร 47
89 กล้าณรงค์ ศรีรอต 47
90 ผุสตี ปริยานนท์ 47
91 ยุวดี พีรพรพิศาล 47
92 วัชนี หัตถพนม 47
93 จุฬารัตน์ วัฒนะ 47
94 มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 47
95 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 46
96 หนึ่ง เตียอำรุง 46
97 เวชสิทธิ์ โทบุราณ 46
98 สุคันธรส ธาดากิตติสาร 46
99 จิระเดช แจ่มสว่าง 46
100 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 46สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th