ค้นหา

 การวิเคราะห์ความแตกต่างของผลการเรียนระหว่าง นักศึกษาที่ผ่านการสอบแข่งขันจากทบวงมหาวิทยาลัย และสถาบันจัดสอบเอง : ศึกษาเฉพาะกรณีของ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รหัส : 01008695
โครงการ : การวิเคราะห์ความแตกต่างของผลการเรียนระหว่าง นักศึกษาที่ผ่านการสอบแข่งขันจากทบวงมหาวิทยาลัย และสถาบันจัดสอบเอง : ศึกษาเฉพาะกรณีของ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 115,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ชูใจ คูหารัตนไชย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th