ค้นหา

 การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อพฤติกรรมความเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาล ในการดูแลสุขภาพของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2551
รหัส : 02190911
โครงการ : การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อพฤติกรรมความเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาล ในการดูแลสุขภาพของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2551
Project : Nursing Students'Perception of Caring Behaviors of Nursing Instructor in Taking Care of Student in Boromarajonani College of Nursing in the Academic Year 2008.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : ประชากรในการวิจัยเป็นนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 38 คน
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมความเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาลในการดูแลสุขภาพของนักศึกษา ตามความคาดหวังและได้รับจริงตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
  2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาลในการดูแลสุขภาพของนักศึกษา ระหว่างความคาดหวังและได้รับจริง ตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
นักวิจัย :

ปิยนุช ภิญโย

ทิพวรรณ กรงทอง

รุ่งทิพย์ พรหมบุตร

รุจิรา อุ่นผาง

วิไลวรรณ วัฒนานนท์

สายสุดา จันหัวนา

สุขุมาล ศรีหานู

เสาวลักษณ์ พลดี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th