ค้นหา

 ความรู้สึก ความเชื่อ และการปฏิบัติต่อศีล และวินัย พุทธศาสนา เป็นปัจจัยต่อต้านภัยเอดส์ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาในเขตอำเภอเมือง จ.สงขลา
รหัส : 06005594
โครงการ : ความรู้สึก ความเชื่อ และการปฏิบัติต่อศีล และวินัย พุทธศาสนา เป็นปัจจัยต่อต้านภัยเอดส์ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาในเขตอำเภอเมือง จ.สงขลา
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : กรมควบคุมโรค
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ญาณิดา สิทธิผล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th