ค้นหา

 ความคาดหวังและความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ของนักศึกษาและบุคลากร
รหัส : 11190219
โครงการ : ความคาดหวังและความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ของนักศึกษาและบุคลากร
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสาร จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประกอบด้วยสื่อ 4 ชนิด คือ จุลสาร เว็บไซด์ จดหมายข่าว และระบบไฟวิ่ง
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาและบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  2. เพื่อศึกษาความคาดหวังในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
  4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และความพึงพอใจ จากสื่อประชาสัมพันธ์
นักวิจัย :

ยุทธภูมิ สุวรรณเวช

ณรงค์ฤทธิ์ ธีระเวช

ทิติพงษ์ สุทธิรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th