ค้นหา

 การพัฒนาแบบทดสอบบนเครือข่ายเพื่อวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัส : 11190212
โครงการ : การพัฒนาแบบทดสอบบนเครือข่ายเพื่อวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Project : Development of Electronic Test to Measure Student's English Abilitics of Rajamongkol University of Technology Phra Nakhon.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอบเขตการวิจัย : ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชาย-หญิง ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550-2551
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสร้างและพัฒนาแบบทดสอบซึ่งเป็นข้อสอบมาตรฐานที่ใช้ในการวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  2. เพื่อสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นแบบทดสอบบนเครือข่าย (Electronic Test)
  3. เพื่อให้ทราบเจตคติและความพึงพอใจของนักศึกษาหรือผู้ใช้ต่อการใช้แบบทดสอบบนเครือข่าย
  4. เพื่อให้ได้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นต้นแบบหรือนำร่องสำหรับการดำเนินการขั้นต่อไป
นักวิจัย :

วัชระ โพธิสรณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th