ค้นหา

 การเปิดรับสื่ออินเทอร์เน็ต การใช้ และทัศนคติต่อการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รหัส : 11110115
โครงการ : การเปิดรับสื่ออินเทอร์เน็ต การใช้ และทัศนคติต่อการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Project : Internet Exposure, The Use of Internet and Attitude Towards E-Learning of Students and Instructors of Ramkhamhaeng University.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 70,658 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะมนุษยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอบเขตการวิจัย : ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และอาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th