ค้นหา

 แนวทางการแก้ปัญหาการจองที่นั่งอ่านหนังสือของนักศึกษาในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รหัส : 11100029
โครงการ : แนวทางการแก้ปัญหาการจองที่นั่งอ่านหนังสือของนักศึกษาในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Project : Ways of Solving the Problems of Seat Reservation for Reading in the Ramkhamhaeng University Library.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 48,756 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักหอสมุดกลาง
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอบเขตการวิจัย : กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ประชากรที่เป็นผู้บริหารในสำนักหอสมุดกลาง ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสัมภาษณ์ และโดยวิธีการสุ่ม
วัตถุประสงค์ :
  1. แนวทางการแก้ปัญหาการจองที่นั่งอ่านหนังสือของนักศึกษาในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  2. รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการในการจัดการ แนวทางการแก้ปัญหาการจองที่นั่งอ่านหนังสือโดยใช้วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
  3. ให้ผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สาเหตุ วิเคราะห์ปัญหา วางแผนและดำเนินงานการแก้ปัญหาการจองที่นั่งอ่านหนังสือร่วมกัน
นักวิจัย :

พิชชุดา ศรีอนันต์

ขวัญใจ ชื่นชอบ

สุภาพ โตสุวรรณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th