ค้นหา

 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งวิทยาการเพื่อพัฒนาการสร้างองค์ความรู้ของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัส : 11000370
โครงการ : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งวิทยาการเพื่อพัฒนาการสร้างองค์ความรู้ของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะศึกษาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : เป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 058445: การสอนมโนทัศน์ทางภาษาไทยและวัฒนธรรมในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งวิทยาการของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย เพื่อนำมาสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
  2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งวิทยาการ เพื่อพัฒนาการสร้างองค์ความรู้ของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย
  3. เพื่อศึกษาบทบาทของผู้สอนในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการสร้างองค์ความรู้ของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย
นักวิจัย :

สุรางคนา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th