ค้นหา

 ความต้องการและสภาพการใช้สารนิเทศของนักศึกษาและอาจารย์ในสถาบันวิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
รหัส : 11000329
โครงการ : ความต้องการและสภาพการใช้สารนิเทศของนักศึกษาและอาจารย์ในสถาบันวิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 47,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอบเขตการวิจัย : การวิจัยครั้งนี้เฉพาะนักศึกษาและอาจารย์ ศูนย์กลาง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2544
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพการใช้สารนิเทศของนักศึกษาและอาจารย์ ในสถาบันวิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  2. เพื่อศึกษาความต้องการและสภาพการใช้สารนิเทศของนักศึกษาและอาจารย์ ในสถาบันวิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  3. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการและสภาพการใช้สารนิเทศของนักศึกษาและอาจารย์ใน สถาบันวิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  4. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการในใช้สารนิเทศใน สถาบันวิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
นักวิจัย :

สายฝน บูชา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th