ค้นหา

 การสืบค้นสารนิเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัส : 11000307
โครงการ : การสืบค้นสารนิเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Project : The Information Retrieval via Internaet of the Agricultural Students, Chiang Mai University.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 49,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักหอสมุด
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : การวิจัยนี้มุ่งศึกษาและวิเคราะห์ถึงสภาพการใช้ ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนความต้องการในการใช้บริการสืบค้นข้อมูลสารนิเทศเพื่อประโยชน์ในการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพการใช้บริการสืบค้นข้อมูลสารนิเทศ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา ในห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการในการใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา ในห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักวิจัย :

ประภาพันธ์ พลายจันทร์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th