ค้นหา

 พฤติกรรมอ่านหนังสือพิมพ์รายวันของนักศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
รหัส : 11000306
โครงการ : พฤติกรรมอ่านหนังสือพิมพ์รายวันของนักศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 35,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ขอบเขตการวิจัย : กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือนักศึกษาโปรแกรมนิเทศศาสตร์ จำนวน 931 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควร์
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์ของนักศึกษาโปรแกรมนิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
  2. เพื่อศึกษาการนำเนื้อหาสาระของหนังสือพิมพ์รายวันมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาของนักศึกษา โปรแกรมนิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์กับการนำเอาเนื้อหาสาระมาประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาโปรแกรมนิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
นักวิจัย :

พิมพ์พร ยิ่งยง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th