ค้นหา

 ความต้องการของอาจารย์ ข้าราชการและนักศึกษา ในการใช้บริการของสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รหัส : 11000278
โครงการ : ความต้องการของอาจารย์ ข้าราชการและนักศึกษา ในการใช้บริการของสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Project : Lecturers, Officers and Students Needs for Central Library Services, King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 95,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักหอสมุดกลาง
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงปัญหาและความต้องการ ว่าสอดคล้องกับการบริการที่สำนัก หอสมุดกลางจัดให้แก่ผู้ใช้บริการ ตลอดจนศึกษาข้อเสนอแนะของผู้ใช้ห้องสมุดต่อการให้บริการที่ห้องสมุดมีอยู่
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความต้องการในการใช้บริการห้องสมุดของอาจารย์ ข้าราชการและนักศึกษาว่า สอดคล้องกับการบริการที่สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีอยู่หรือไม่ เพียงใด
  2. เพื่อศึกษาปัญหาในการใช้บริการห้องสมุดของอาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของอาจารย์ ข้าราชการและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อันจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของห้องสมุดต่อไป
นักวิจัย :

จิราพรรณ อินทรศิริพงษ์

กรองแก้ว หวังนิเวศน์กุล

พรศิริ โพธิโต
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th