ค้นหา

 ประสิทธิภาพของสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ศึกษาเฉพาะกรณี : นักเรียน นักศึกษา ในกลุ่มเซนต์จอห์น
รหัส : 11000270
โครงการ : ประสิทธิภาพของสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ศึกษาเฉพาะกรณี : นักเรียน นักศึกษา ในกลุ่มเซนต์จอห์น
Project : The Efficiency of Media for AIDS Aducation : Case Study of Saint John's Group Students.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 25,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาว่านักเรียน นักศึกษา ในกลุ่มเซนต์จอห์นมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์มากน้อยเพียงใด
  2. เพื่อศึกษาว่านักเรียน นักศึกษา ในกลุ่มเซนต์จอห์นมีความรู้เชิงทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์อย่างไร
  3. เพื่อเปรียบเทียบว่าก่อนและหลังการให้ Treatment นักเรียน และนักศึกษาในกลุ่มเซนต์จอห์น มีความรู้เชิงทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
นักวิจัย :

จินตนา มนเทียรวิเชียรฉาย

โชติรส ทิมพัฒนพงษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th