ค้นหา

 การศึกษาปัญหาของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รหัส : 11000243
โครงการ : การศึกษาปัญหาของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Project : A Study of Problem from The Instructors and Students on The USE of Library Service : Faculty of Engineering King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 50,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักหอสมุดกลาง
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาปัญหาของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในภาพรวมและรายด้าน
  3. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในภาพรวมและรายด้าน
นักวิจัย :

กานต์รวี โกมลดิษฐ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th