ค้นหา

 การสืบค้นสารนิเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของอาจารย์ นักศึกษา และข้าราชการ ในสังกัดคณะสังคมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัส : 11000219
โครงการ : การสืบค้นสารนิเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของอาจารย์ นักศึกษา และข้าราชการ ในสังกัดคณะสังคมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 100,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักหอสมุด
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันของอาจารย์ นักศึกษา และข้าราชการ ในคณะสังคมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของอาจารย์ นักศึกษา และข้าราชการ ในคณะสังคมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักวิจัย :

วัลลภา เตชะวัชรีกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th