ค้นหา

 ปัญหาและอุปสรรคในการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
รหัส : 11000198
โครงการ : ปัญหาและอุปสรรคในการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Project : The Investigation of RIP Undergraduate Students's Difficulties in Using The Internet
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 50,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาวัตถุประสงค์ในการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
  2. เพื่อศึกษาถึงประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากการใช้อินเตอร์เน็ต
  3. เพื่อระบุปัญหาที่นักศึกษาได้รับเมื่อใช้อินเตอร์เน็ต
นักวิจัย :

ลำเนา เอี่ยมสะอาด
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th