ค้นหา

 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนระบบเครือข่ายอินทราเน็ต และอินเตอร์เน็ตของอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันราชภัฏยะลา
รหัส : 11000185
โครงการ : การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนระบบเครือข่ายอินทราเน็ต และอินเตอร์เน็ตของอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันราชภัฏยะลา
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 55,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันราชภัฏยะลา
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อติดตามผลของการใช้ประโยชน์จากการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลของอาจารย์และนักศึกษา
  2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและแนวทางในการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้เป็นที่พึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาภายในสถาบัน
  3. เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
นักวิจัย :

พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th