ค้นหา

 การศึกษารูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี
รหัส : 10190083
โครงการ : การศึกษารูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี
Project : A Study Student's Lifestyles at King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok Prochinburi.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 15,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษารูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษารูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี
  2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษา ที่มีสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม เพศ สาขา ระดับชั้นปี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น
นักวิจัย :

ระพีพรรณ ศิริวัฒน์ภัทรา

ประเสริฐ ศรีบุญจันทร์

อัคร เสมรบุณย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th