ค้นหา

 การดูแลสุขภาพตนเองของนักศึกษาในสหวิทยาลัยล้านนา
รหัส : 10008033
โครงการ : การดูแลสุขภาพตนเองของนักศึกษาในสหวิทยาลัยล้านนา
Project : Self-health care of Student in the United Colleges of Lanna.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 35,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันราชภัฏลำปาง
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการดูแลสุขภาพตนเองของนักศึกษาใน สหวิทยาลัยล้านนา
  2. เพื่อเปรียบเทียบการดูแลสุขภาพตนเองของนักศึกษา ตามตัวแปร เพศ ระดับชั้นปีที่ศึกษา ระดับการศึกษา ของบิดา-มารดา และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อ เดือน
นักวิจัย :

พวงน้อย แสงแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th