ค้นหา

 ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระยอง
รหัส : 10001329
โครงการ : ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระยอง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระยอง
  2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะประชากรและสังคม ได้แก่ เพศ อายุ และการสูบบุหรี่ของบุคคลในครอบครัว กับความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระยอง
  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระยอง
นักวิจัย :

ชูพักตร์ ลีวงศ์วัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th