ค้นหา

 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับทัศนคติของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเตรียมเป็นบิดามารดา
รหัส : 10001320
โครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับทัศนคติของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเตรียมเป็นบิดามารดา
Project : The Relationship Between Knowledge and Attitude About Parenthood Preparation in Khon Kaen University Students.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 7,500 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความรู้และทัศนคติของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเตรียมตัวเป็นบิดามารดา
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และทัศนคติของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเตรียมตัวเป็นบิดามารดา
นักวิจัย :

เสาวคนธ์ วีระศิริ

ชลิดา ธนัฐธีรกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th