ค้นหา

 การศึกษาพฤติกรรมและปัญหาการใช้จ่ายเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รหัส : 09190451
โครงการ : การศึกษาพฤติกรรมและปัญหาการใช้จ่ายเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอบเขตการวิจัย : ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ นักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาในปีการศึกษา 2550
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  2. เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดจากการใช้จ่ายเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นักวิจัย :

กาญจนา บุญภักดิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th