ค้นหา

 ทัศนคติของนักศึกษาและพนักงานโรงแรมที่มีต่อตำแหน่งงานในแผนกต่าง ๆ ของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
รหัส : 09000702
โครงการ : ทัศนคติของนักศึกษาและพนักงานโรงแรมที่มีต่อตำแหน่งงานในแผนกต่าง ๆ ของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
Project : Students'and Hotel Staff 's Attitude Towards the Positions of Hotel Departments in Phuket Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้และความสนใจเกี่ยวกับตำแหน่งงานในแผนกต่าง ๆ ของโรงแรม
  2. เพื่อศึกษาถึงโอกาสของตำแหน่งงานที่สามารถตอบสนองความต้องการต่อผู้ที่จะตัดสินใจร่วมงานด้านโรงแรม
  3. เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในอนาคต
นักวิจัย :

อภิรมย์ พรหมจรรยา

ชุติมา ต่อเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th