ค้นหา

 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
รหัส : 08120032
โครงการ : ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
Project : The Study of Factors Affected to Performance Behaviour for Sufficiency Economic Concept of Students in King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Chumphon Campus.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 49,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาเขตชุมพร
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอบเขตการวิจัย : ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง : นักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ณ ปัจจุบัน 863 คน
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

กาญจนา ม่วงทองคำ

สุวัฒน์ ไกรมาก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th