ค้นหา

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับจิตสำนึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัส : 06530054
โครงการ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับจิตสำนึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Project : Factors Relevant to the Conciousness on the Philosophy of Economy of the Student of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 50,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาจิตสำนึก ความรู้ความเข้าใจ ความคิดเห็นที่มีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประเด็นความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันที่ดี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาจิตสำนึกของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับจิตสำนึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นักวิจัย :

ทรงสิริ วิชิรานนท์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th