ค้นหา

 การศึกษาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมและจริยธรรมและแนวทางการพัฒนานักศึกษา สู่การเป็นบัณฑิตที่เหมาะสมในสาขาวิชาชีพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุโขทัย
รหัส : 06190350
โครงการ : การศึกษาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมและจริยธรรมและแนวทางการพัฒนานักศึกษา สู่การเป็นบัณฑิตที่เหมาะสมในสาขาวิชาชีพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุโขทัย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 73,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ขอบเขตการวิจัย : แนวทางการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่เหมาะสมในสาขาวิชาชีพ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุโขทัย เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผน และจัดโครงการเพื่อส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุโขทัย
  2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุโขทัย จำแนกตามเพศ สภาพครอบครัว อาชีพผู้ปกครอง/นักศึกษา และหลักสูตรที่ศึกษา
  3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่เหมาะสมในสาขาวิชาชีพ
นักวิจัย :

กชกร เบ้าสุวรรณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th