ค้นหา

 การเกิดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาจากการแบบสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการเรียนการสอนวิชา จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
รหัส : 06190203
โครงการ : การเกิดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาจากการแบบสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการเรียนการสอนวิชา จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 73,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : การจัดการเรียนการสอนบูรณาการแบบสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตของนักศึกษา เมื่อได้รับการจัดการเรียนการสอนวิชาจุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักศึกษา
  3. เพื่อศึกษาทักษะปฏิบัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบื้องต้นของนักศึกษา
นักวิจัย :

กัลยา ทักษิณาเจนกิจ

รุจี จารุภาชน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th