ค้นหา

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพหุปัญญาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัส : 06190193
โครงการ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพหุปัญญาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Project : Factors Affecting Khon Kaen University Students'Multiple Intelligences.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 111,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : คณะศึกษาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสัมพันธ์ (Correlational Research) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านครอบครัว ด้านสังคมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพหุปัญญาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาว่านักศึกษาที่มีปัจจัยด้านครอบครัว ด้านสังคมและจิตลักษณะที่แตกต่างกันจะมีพหุปัญญาแต่ละด้านแตกต่างกันหรือไม่
  2. เพื่อศึกษาตัวแปรทำนาย พหุปัญญาของนักศึกษา จากปัจจัยด้านครอบครัว ด้านสังคม และจิตลักษณะ
  3. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้นของปัจจัยเชิงเหตุต่อพหุปัญญาของนักศึกษา
นักวิจัย :

นีออน พิณประดิษฐ์

วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th