ค้นหา

 การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
รหัส : 06190186
โครงการ : การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
Project : A Study of Critical Reading Ability in English of the Third Year English Business Communication Students in Private Higher Education Institutions.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 129,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : คณะศิลปศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอบเขตการวิจัย : การสอนอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารมีผลต่อความสามารถในการอ่านเชิงวิจารณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความสามารถในการอ่านเชิงวิจารณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
  3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ และหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์
นักวิจัย :

จุฑามาศ สุคนธา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th