ค้นหา

 การประยุกต์หลักธรรมทางพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเรียนของนักศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี
รหัส : 06190052
โครงการ : การประยุกต์หลักธรรมทางพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเรียนของนักศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี
Project : Application of the Buddhist Principles of Developing Learning Potential of Students in Ubonratchathani Province
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : คณะบริหารศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาถึงการมีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาของนักศึกษา ความสามารถทางการเรียนของนักศึกษา ตลอดจนสภาพแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการประยุกต์หลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนของนักเรียนระดับอุดมศึกษา
  2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ และสภาพแวดล้อมของนักศึกษา กับการประยุกต์ ใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา
  3. ศึกษาถึงปัญหา/แนวทางในการส่งเสริมการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางการเรียน
นักวิจัย :

นรา หัตถสิน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th