ค้นหา

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแสดงตัว ความวิตกกังวล ความเชื่อมั่นในตนเอง กับคุณธรรมแห่งพลเมืองดีของ นิสิตและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัส : 06008155
โครงการ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแสดงตัว ความวิตกกังวล ความเชื่อมั่นในตนเอง กับคุณธรรมแห่งพลเมืองดีของ นิสิตและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 36,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2537
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : คณะศึกษาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแสดงตัว กับคุณธรรม แห่งพลเมืองดีของนิสิต
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลกับคุณธรรมแห่งพลเมืองดีของนิสิต
  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมั่น ในตนเองกับคุณธรรมแห่งพลเมืองดีของนิสิต
  4. ความวิตกกังวล ความเชื่อมั่นในตนเองกับคุณธรรม แห่งพลเมืองดีของนิสิตระหว่างสถาบันต่างคณะ ต่างเพศและต่างระดับชั้น ในหลายมิติ
นักวิจัย :

ทศวร มณีศรีขำ

นิรันดร์ จุลทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th