ค้นหา

 สภาพปัญหาและความต้องการในการเรียนภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัส : 06005761
โครงการ : สภาพปัญหาและความต้องการในการเรียนภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Project : Problems and Needs in French Learning of Students in Institutions of Higher Education in the Northeast.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 124,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : การวิจัยครั้งนี้ได้ทำการสำรวจปัญหาและความต้องการของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เลือกเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2546
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการเรียนภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาและความต้องการของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  3. เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้รับแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและดำเนินการให้เหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษา
นักวิจัย :

เฉลิมเกียรติ มินา

ประทุมรัตน์ คุณเงิน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th