ค้นหา

 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการใช้ห้องสมุดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัส : 06000039
โครงการ : องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการใช้ห้องสมุดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Project : Some Factors Which Affect the Students'Use of Khon Kaen University Libraries.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษา
  2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบบางประการ ทีมีความสัมพันธ์ กับการใช้ห้องสมุดของนักศึกษา
  3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับความ พร้อมของห้องสมุดในการใช้บริการ
นักวิจัย :

สมาน ลอยฟ้า
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th