ค้นหา

 นักวิจัย : ชลธิชา แก้วอนุชิต
นักวิจัย : นางสาวชลธิชา แก้วอนุชิต
Miss Chonticha Kawanuchit
รหัสนักวิจัย : 00041073
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทบวงมหาวิทยาลัย
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2544 :
  1. การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณของแบคทีเรียกับระยะเวลาที่ใช้ก่อนและหลังทำความสะอาดเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ปี 2545 :
  1. การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณของแบคทีเรียกับระยะเวลาที่ใช้ก่อนและหลังทำความสะอาดเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th