ค้นหา

 นักวิจัย : อภิรมย์ พรหมจรรยา
นักวิจัย : นายอภิรมย์ พรหมจรรยา
Mr. Aphirom Promehanya
รหัสนักวิจัย : 45090007
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 16
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. ทัศนคติของนักศึกษาและพนักงานโรงแรมที่มีต่อตำแหน่งงานในแผนกต่าง ๆ ของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
 2. ศึกษาสภาวะการเคลื่อนย้ายแรงงานด้านธุรกิจการโรงแรมของจังหวัดภูเก็ต
ปี 2540 :
 1. ทิศทางและเป้าหมายของธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
 2. การดำเนินกิจการร้านผับและภัตตาคารในจังหวัดภูเก็ต
 3. ทิศทางและเป้าหมายของธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
 4. ศึกษาสภาวะการเคลื่อนย้ายแรงงานด้านธุรกิจการโรงแรมของจังหวัดภูเก็ต
ปี 2541 :
 1. ทัศนคติของนักศึกษาและพนักงานโรงแรมที่มีต่อตำแหน่งงานในแผนกต่าง ๆ ของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
 2. การดำเนินกิจการร้านผับและภัตตาคารในจังหวัดภูเก็ต
ปี 2543 :
 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อชุมชน กรณีศึกษาชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา
ปี 2544 :
 1. การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา
ปี 2546 :
 1. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชนบท : จังหวัดภูเก็ต
 2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษาชุมชนเกาะมะพร้าว จังหวัดภูเก็ต
ปี 2547 :
 1. การศึกษาความสามารถการรองรับการท่องเที่ยวทางทะเล บริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี 2548 :
 1. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชนบท : จังหวัดภูเก็ต
 2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษาชุมชนเกาะมะพร้าว จังหวัดภูเก็ต
ปี 2553 :
 1. การศึกษาความสามารถการรองรับการท่องเที่ยวทางทะเล บริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th