ค้นหา

นักวิจัยที่คนดูมากที่สุด
ลำดับ นักวิจัย จำนวนเข้าดู
1 เสวต อภัยรัตน์ 5421
2 จิระเดช แจ่มสว่าง 2625
3 วันเพ็ญ ชัยคำภา 2252
4 อนุภาพ ถิรลาภ 2244
5 1951
6 อำนาจ บุญอนนท์ 1887
7 1684
8 วิศาล บุปผเวส 1629
9 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1500
10 ยุวดี พีรพรพิศาล 1337
11 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 1319
12 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 1264
13 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 1190
14 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 1181
15 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 1123
16 ดารารัตน์ ดิษบรรจง 1043
17 ธเนศ ต่วนชะเอม 1013
18 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 971
19 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 926
20 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 912
21 เจษฎา อิสเหาะ 881
22 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 863
23 850
24 วิวัฒน์ เสือสะอาด 850
25 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 834
26 จุมพล หนิมพานิช 799
27 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 794
28 สุเมตต์ ปุจฉาการ 793
29 อาซีซัน แกสมาน 790
30 บรรจบ ศรีภา 750
31 ผ่องศรี มังกรทอง 740
32 นงนุช เลาหวิสุทธิ์ 710
33 วรโชค ไชยวงศ์ 706
34 หทัยรัตน์ เกตุมณีชัยรัตน์ 705
35 ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี 705
36 สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 698
37 พงศ์เทพ จิระโร 698
38 ผุสตี ปริยานนท์ 687
39 ประยูร สวัสดี 687
40 นิพนธ์ ตั้งธรรม 671
41 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 665
42 สมบูรณ์ มั่นความดี 664
43 เจริญ นาคะสรรค์ 657
44 ชำนาญ ฉัตรแก้ว 651
45 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 648
46 ประสิทธิ์ ใจศิล 641
47 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 630
48 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 626
49 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 613
50 คมสัน อำนวยสิทธิ์ 609สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th