ค้นหา

นักวิจัยที่คนดูมากที่สุด
ลำดับ นักวิจัย จำนวนเข้าดู
1 เสวต อภัยรัตน์ 5663
2 จิระเดช แจ่มสว่าง 2812
3 วันเพ็ญ ชัยคำภา 2441
4 อนุภาพ ถิรลาภ 2354
5 2129
6 อำนาจ บุญอนนท์ 2015
7 ยุวดี พีรพรพิศาล 1860
8 1773
9 วิศาล บุปผเวส 1685
10 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1650
11 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 1545
12 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 1317
13 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 1281
14 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 1232
15 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 1205
16 ธเนศ ต่วนชะเอม 1102
17 ดารารัตน์ ดิษบรรจง 1065
18 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1004
19 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 997
20 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 981
21 เจษฎา อิสเหาะ 937
22 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 930
23 วิวัฒน์ เสือสะอาด 918
24 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 901
25 898
26 สุเมตต์ ปุจฉาการ 877
27 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 875
28 จุมพล หนิมพานิช 843
29 ประสพชัย คงศักดิ์ไพศาล 834
30 อาซีซัน แกสมาน 832
31 ประยูร สวัสดี 823
32 กิตติยา เตชะไพโรจน์ 823
33 วรโชค ไชยวงศ์ 796
34 บรรจบ ศรีภา 788
35 ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี 786
36 พงศ์เทพ จิระโร 784
37 สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 780
38 ผ่องศรี มังกรทอง 761
39 ผุสตี ปริยานนท์ 741
40 หทัยรัตน์ เกตุมณีชัยรัตน์ 738
41 นงนุช เลาหวิสุทธิ์ 736
42 สมบูรณ์ มั่นความดี 723
43 นิพนธ์ ตั้งธรรม 716
44 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 713
45 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 699
46 ชำนาญ ฉัตรแก้ว 696
47 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 695
48 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 690
49 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 688
50 พนิต กิจสุบรรณ 681สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th