ค้นหา

นักวิจัยที่คนดูมากที่สุด
ลำดับ นักวิจัย จำนวนเข้าดู
1 เสวต อภัยรัตน์ 5551
2 จิระเดช แจ่มสว่าง 2713
3 วันเพ็ญ ชัยคำภา 2345
4 อนุภาพ ถิรลาภ 2289
5 2003
6 อำนาจ บุญอนนท์ 1950
7 ยุวดี พีรพรพิศาล 1756
8 1710
9 วิศาล บุปผเวส 1663
10 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 1580
11 ศิลป์ชัย นิลกรณ์ 1438
12 สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 1275
13 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 1266
14 เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ 1196
15 ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ 1187
16 ธเนศ ต่วนชะเอม 1067
17 ดารารัตน์ ดิษบรรจง 1050
18 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 976
19 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 959
20 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 956
21 เจษฎา อิสเหาะ 906
22 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 902
23 871
24 วิวัฒน์ เสือสะอาด 869
25 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 860
26 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 848
27 สุเมตต์ ปุจฉาการ 840
28 จุมพล หนิมพานิช 822
29 อาซีซัน แกสมาน 811
30 บรรจบ ศรีภา 762
31 วรโชค ไชยวงศ์ 761
32 ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี 760
33 กิตติยา เตชะไพโรจน์ 759
34 พงศ์เทพ จิระโร 750
35 ผ่องศรี มังกรทอง 749
36 สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 746
37 ประยูร สวัสดี 734
38 หทัยรัตน์ เกตุมณีชัยรัตน์ 724
39 นงนุช เลาหวิสุทธิ์ 720
40 ผุสตี ปริยานนท์ 703
41 สมบูรณ์ มั่นความดี 696
42 นิพนธ์ ตั้งธรรม 690
43 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 684
44 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 669
45 เจริญ นาคะสรรค์ 666
46 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 664
47 ชำนาญ ฉัตรแก้ว 664
48 ประสิทธิ์ ใจศิล 660
49 พนิต กิจสุบรรณ 650
50 สมศักดิ์ ภักดีวงศ์ 649สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th